Origin

这真的是日记本
这里几乎记录了成年之后我的所有

春带彩丝状绿色飘花不单卖 3件一手1w5 决定咬牙买仨回去找不到人 收摊了
丽姐唱了一句 再见心爱的梦中女孩
我眼泪刷一下就出来了

翡翠太难拥有心中完美模样了 我好痛苦!!!呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜

评论(1)

热度(3)